Burger mag meepraten over wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Gepubliceerd op dinsdag 17 juni 2014


Burgers kunnen reageren op het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma over dieraantallen en volksgezondheid. Het wetsvoorstel beoogt provincies en gemeenten de mogelijkheid te geven veedichte gebieden aan te wijzen waar ze grenzen kunnen stellen aan:

  • het totaal aantal dieren dat door alle veehouderijlocaties tezamen kan worden gehouden of
  • het totaal aantal dieren dat per veehouderijlocatie kan worden gehouden of
  • het totaal aantal dieren dat op veehouderijlocaties per oppervlakte eenheid kan worden gehouden (dierintensiteit).

Gedeputeerde staten kunnen na invoering van de wet voor elke veehouderijlocatie afzonderlijk in een aangewezen veedicht gebied het aantal dieren vaststellen dat op de veehouderijlocatie ten hoogste kan worden gehouden.

De aanwijzing kan alleen als deze degelijk wordt onderbouwd met een risicoanalyse van zoönosen, geur, fijnstof en endotoxinen. Een dergelijke onderbouwing is volgens staatssecretaris Dijksma op dit moment nog niet goed mogelijk, omdat er onvoldoende wetenschappelijke kennis bestaat over de relatie tussen dieraantallen en risico’s voor de volksgezondheid. Toch vindt ze het wenselijk nu al met een wettelijke voorziening te komen waarmee provincies en gemeenten in een later stadium vanuit een oogpunt van volksgezondheid beperkingen kunnen stellen aan het aantal dieren dan wel aan de intensiteit waarin dieren op veehouderijlocaties in bepaalde gebieden worden gehouden.
Zoals bekend loopt er op dit moment een groot onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van bedrijven voor intensieve veehouderij. Als dat onderzoek is afgerond is er een beoordeling mogelijk van de gezondheidsrisico’s en de noodzaak tot het treffen van maatregelen. Hierbij kunnen ook adviezen van deskundigen en andere partijen, zoals de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Gezondheidsdienst voor Dieren, (GD), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage worden betrokken.

Doe mee aan de internetconsultatie en ga naar:
http://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_dieraantallen_en_volksgezondheid

Hits: 5457