Brief aan EU Minister President Barroso

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2010


Onderwerp:  Draagvlak voor Natura2000 en biodiversiteit

Excellentie, Geachte heer Barroso,

Wij hebben kennis genomen van de brief d.d. 13 juli 2009 (no:3080107) van onze Minister President J.P. Balkenende. In deze brief wordt verwezen naar zijn onderhoud met u op 11 juni 2009 met in de bijlage aanvullende informatie betreffende Natura 2000.

 

Het gesprek en de briefwisseling heeft in het Nederlandse parlement tot een dusdanige commotie geleid, dat er een debat is ingelast over de door de MP gestuurde brief en uw beantwoording daarop. Eén van de vragen tijdens dit debat was, of de Minister President al of niet op eigen initiatief  had gehandeld.  Een ander vraag was of alle betrokken ministers inhoudelijk van deze correspondentie op de hoogte waren. Uiteindelijk is hier (achteraf!) een politiek standpunt uit voortgekomen.
Om die reden is de aanhef van de brief "Dutch position paper on Natura 2000" prematuur, zo niet misleidend.

Aansluitend willen wij alsnog ingaan op de inhoud van punt 2 waarin van een "slinkend draagvlak" met betrekking tot natuur en biodiversiteit gesproken wordt. Wij maken ernstig bezwaar tegen de stelling dat een "slinkend draagvlak" een aangelegenheid zou zijn die heel Nederland betreft. Om die reden sturen wij u deze brief om u kenbaar te maken dat natuur en biodiversiteit zeer zeker een breed draagvlak genieten in Nederland. Als adhesiebetuiging hebben de organisaties die binnen het netwerk van Leefbaar Buitengebied bekend zijn deze brief eveneens ondertekend.

Om de bovenstaande reden zijn wij van mening dat de inleiding van de brief van onze MP gelezen dient te worden als een brief over Natura 2000 afkomstig uit Nederland, maar niet gedragen door het grootste deel van Nederland. Wij zijn van mening dat daarom de brief ook geen "position paper"  kan zijn.


Hoogachtend,


Beantwoording door:

JANEZ POTOCNIK Member of the European Commission

 

Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft mij gevraagd uw brief van 30 maart 2010,
waarvoor hij u dankt, in zijn naam te beantwoorden.

De Europese Commissie heeft grote waardering voor de inzet vanwege de organisaties
die bij het netwerk van Leefbaar Buitengebied horen voor natuurbescherming en het
behoud van biodiversiteit. Uw inzet is onmisbaar als wij onze gemeenschappelijke
doelstellingen op dit gebied willen bereiken.

Ik verwijs naar het duidelijk antwoord van de voorzitter van de Europese Commissie op
de brief van de heer Minister-president Balkenende in verband met Natura 2000.
Opiniepeilingen in Europa tonen aan dat er brede bezorgdheid heerst over de slechte
toestand en evolutie van de biodiversiteit. De Europese natuurwetgeving laat onzes
inziens voldoende flexibiliteit toe om de doelstellingen van economische ontwikkeling en
natuurbescherming gezamenlijk te kunnen bereiken.

Wij gaan er dan ook vanuit dat Natura 2000, en de daaraan ten grondslag liggende
wetgeving in Europa, ook in Nederland een breed draagvlak geniet. Mijn bezoek aan
Nederland van 26 april laatstleden heeft me in deze overtuiging gesterkt. De constante
inspanningen van organisaties zoals Leefbaar Buitengebied tot het verstrekken van goede
informatie aan het publiek en het actief deelnemen aan dialoog met alle betrokken partijen
zijn daarin heel belangrijk Ik wil u daarvoor nogmaals hartelijk danken.

Hoogachtend,

Hits: 6991