Brief aan EU inzake het mogelijk schrappen van Natura2000 gebieden

Gepubliceerd op dinsdag 22 maart 2011

Excellentie, Geachte heren Barroso en Potočnik, 

 

Naar aanleiding van toezeggingen door staatssecretaris Bleker (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) tijdens werkbezoeken en uit berichtgevingen in de Nederlandse pers brengen wij het volgende onder uw aandacht.

 

In een brief van 23 februari j.l. informeert staatssecretaris Bleker de Tweede Kamer over zijn plannen om de middelen, voortvloeiende uit de Europese ecologische doelen, aan te gaan passen. staatssecretaris Bleker wil met name (agrarische) ondernemers in de nabijheid van Natura2000 gebieden meer ruimte geven. Dit wil hij gaan doen door enkele eerder aangewezen Natura2000 gebieden te schrappen en een aantal andere gebieden met vergelijkbare natuurdoelen ‘administratief’ samen te voegen. Ook wil de staatssecretaris:

·        de landelijke natuurdoelen voor enkele vogelsoorten naar beneden bijstellen,

·        het ambitieniveau voor de eerste beheerplanperiode tot het voorkomen van verslechtering beperken,

·        ontpoldering ten behoeve van natuurdoelen voorkomen

·        juridische instrumentarium van beschermde natuurmonumenten schrappen.

Staatssecretaris Bleker zoekt aansluiting bij het Hongaarse voorzitterschap dat overweegt een werkgroep te starten. Deze zal dan gaan inventariseren welke knelpunten lidstaten ondervinden bij de invoering van Natura2000.

Naar aanleiding van deze en vorige ontwikkelingen hebben wij enige vragen geformuleerd met het verzoek deze eventueel met enige nuance te beantwoorden. 

 

 

 1. Heeft de Nederlandse regering u geïnformeerd over haar voornemen om Natura2000 gebieden te schrappen of vergelijkbare gebieden administratief samen te voegen en heeft u hier ook een eerste oordeel over kunnen geven, en wat is uw oordeel of zou deze zijn?
 2. Deelt u de mening dat alle Natura2000 gebieden in Nederland die al of niet voor de afgesproken termijn zijn aangemeld, vastgesteld en of aangewezen (voortaan de gebieden) te lijden hebben onder een te hoge stikstofdepositie en dat hierom gesproken kan worden van een structureel probleem?
 3. Is het in uw beleving correct dat de belangrijkste internationale verplichting ten aanzien van natuur de Convention on Biological Diversity van de Verenigde Naties  en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is?
 4. Is het in uw beleving correct dat: Europa als doelstelling heeft de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen?
 5. Is het in uw beleving correct dat het doel: stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit al in 2010 gerealiseerd had moeten zijn?
 6. Bent u van mening dat de Europese biodiversiteitdoelstelling in 2010 voor Nederland gehaald is?
 7. Wordt het schrappen van Natura2000 gebieden of het administratief samenvoegen van gebieden met vergelijkbare natuurdoelen naar uw idee gelegitimeerd door het door Nederland behaald hebben van de Europese ecologische doelstellingen?
 8. Deelt u de mening dat het schrappen of administratief samenvoegen van gebieden met vergelijkbare natuurdoelen Nederland dichterbij eerder genoemde doelstelling(en) brengt?
 9. Vloeit de legitimatie van het instellen van een werkgroep, die inventariseert welke knelpunten lidstaten ondervinden bij de invoering van Natura2000, voort vanuit de optiek dat de ecologische doelen al bereikt zijn?
 10. Legitimeert het instellen van een werkgroep, die inventariseert welke knelpunten lidstaten ondervinden bij de invoering van Natura2000, voort uit het schrappen van of administratief samenvoegen van gebieden met vergelijkbare natuurdoelen?
 11. Ontleent het schrappen in Nederland van Natura2000 gebieden of het administratief samenvoegen haar legitimiteit uit het behaald hebben van, of draagt het in positieve zin bij aan, de Kader Richtlijn Water doelstelling?
 12. Ontleent het door Nederland schrappen van Natura2000 gebieden of het administratief samenvoegen haar legitimiteit uit het behalen van de doelen ten behoeve van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn?
 13. Vergroot staatssecretaris Bleker met zijn voornemen om Nederlandse Natura2000 gebieden te schrappen of het administratief samenvoegen van gebieden met vergelijkbare natuurdoelen niet juist het probleem van behalen van de doelstellingen?
 14. Bent u van mening dat -mede gelet op de Europese doelstelling(en)- de natuur de afgelopen eeuwen een bloei (ontplooiing) heeft ondergaan dat negatief zou werken op (economische) activiteiten binnen de invloedsfeer van die natuur, zo nee wat zou dan de kerntaak moeten zijn van de werkgroep?
 15. Is juist niet het grootste probleem in Nederland en specifiek voor Nederland dat door een te hoge stikstofdepositie, vooral vanuit de landbouw, de biodiversiteit onder hoge druk staat?
 16. Ziet u een relatie tussen de stikstofdepositie en het feit dat Nederland met zijn geringe oppervlakte ruim 80% van zijn landbouwproductie?
 17. Bent u de mening toegedaan dat hier en daar een verhoging van de maximumsnelheid op verkeerswegen van 120 km naar 130 km positief bijdraagt  aan de bescherming van de biodiversiteit?
 18. Indien de staatssecretaris meer ruimte wenst te bieden aan de landbouw (lees een hogere stikstofdepositie voor de landbouw accepteert dan vanuit de bescherming van de biodiversiteit wenselijk is) zou dit dan niet gecompenseerd dan wel geneutraliseerd moeten worden door generieke maatregelen? En is in dat perspectief de verhoging hier en daar van de maximumsnelheid van 120 naar 130 kilometer per uur in deze niet contraproductief?

 

In ons vorig schrijven, 30 maart 2010, met als kenmerk  30032010-3080107, gaven wij al aan dat de gesprekken en daarmee de brief van onze toenmalige MP over Natura2000 gebieden gelezen en gezien moet worden als opmerkingen afkomstig uit Nederland maar niet gedragen wordt door het grootste deel van Nederland. Tot op heden is het nog steeds zo dat ontwikkeling en behoud van natuur (nog) een groot draagvlak heeft in Nederland.

 

Wij zijn van mening dat indien de doelen nog verder uit het zicht raken, er gevreesd mag worden voor een verdere juridisering van natuurbeleid met het gevolg dat veel vergunningen vernietigd zullen worden. Onze voornaamste zorg is dat dit uiteindelijk zal leiden tot een verminderd draagvlak. De overgrote meerderheid van de Nederlanders zegt zich zorgen te maken over de staat van de natuur; staatssecretaris Bleker zou juist moeten appelleren aan deze gevoelens in plaats van dat hij de ruimte wil vergroten voor een beroepsgroep (de landbouw) die in hoge mate verantwoordelijk is voor die hoge druk op de biodiversiteit.

 

Wij verzoeken u daarom met klem staatssecretaris Bleker te bewegen de in Europa voor Nederland afgesproken natuurdoelen zonder enige restrictie uit te voeren binnen de afgesproken tijdslimiet.

 

 

Inmiddels verblijf ik, namens de stichting Leefbaar Buitengebied met de meeste hoogachting,

 

 

 

Hits: 5344