Vijftig groene organisaties presenteren visie op natuurbescherming

Gepubliceerd op donderdag 16 januari 2014

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties pleiten in een gezamenlijke visie voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten.

Aangezien veel soorten in Nederland het moeilijk hebben, moeten leefgebieden van bedreigde dier- en plantensoorten worden beschermd, in stand worden gehouden en hersteld. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen.

Het draagvlak voor natuurbescherming is groot. De organisaties vertegenwoordigen samen een achterban van 4 miljoen leden en donateurs, en 100.000 vrijwilligers. Afschot van dieren mag alleen plaatsvinden in het kader van schadebestrijding en beheer, vinden de organisaties. Als het aan hen ligt wordt de lijst met vrij bejaagbare soorten – en daarmee de plezierjacht – afgeschaft.
Met hun voorstel laten de groene clubs zien dat het mogelijk is om natuur en landschap streng te beschermen waar dat nodig is en er tegelijkertijd voor te zorgen dat economische ontwikkelingen en andere maatschappelijke activiteiten mogelijk blijven. Dit kan door de programmatische aanpak in de wet te verankeren. Wanneer de natuurkwaliteit van een kwetsbaar natuurgebied verbetert, ontstaat er meer ruimte voor economische ontwikkeling.
Het voorstel voor een nieuwe natuurbeschermingswet is te lezen op:
http://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Visiedocument%20groene%20organisaties%20natuurwet.pdf

Hits: 4002