Achteruitgang leefbaarheid buitengebied

Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2010

De gedachte dat productie van voedsel de primaire functie is van het buitengebied, is inmiddels achterhaald. In de huidige tijd zijn er vier hoofdfuncties te onderscheiden, n.l. (in alfabetische volgorde) landbouw, natuur, recreatie, wonen/werken. De van oudsher aanwezige situatie dat de overgrote meerderheid van de bewoners van het buitengebied behoorde tot de agrarische sector is ook fors veranderd. In het Nederlands buitengebied doen zich de laatste jaren aanzienlijke veranderingen voor zoals:

  • veel 'kleine' boeren stoppen
  • boerderijen worden burgerwoningen; ruimte-voor ruimte/rood-voor rood of groen, landgoederen-regelingen dragen hier verder aan bij
  • toenemende verindustrialisering en schaalvergroting in de landbouw, biogas-opwekkers, stroomopwekking
  • nieuwe economische activiteiten in het buitengebied (zorgboerderijen, verbrede landbouw, hondenkennels, maneges, woninginrichting, creches, galerieĆ«n enz.)
  • afname van de kwaliteit van het buitengebied op diverse terreinen: gezondheid, natuur en landschap, leefmilieu, sociaal milieu, grond-, bodem- lucht- en waterkwaliteit, biodiversiteit
  • vergrijzing bewoners en afname voorzieningenniveau platteland

Met name de enorme schaalvergroting in de veehouderij vormt een ernstige bedreiging voor het leefmilieu en de volksgezondheid. De negatieve gevolgen voor het buitengebied en haar bewoners worden ernstig onderbelicht en onderschat. De industrialisering dreigt onherstelbare schade aan te richten. De vraag of het buitengebied hiervoor wel de meest geschikte plaats is wordt derhalve steeds indringender. Leefbaar Buitengebied streeft daarom naar het bevorderen van evenwicht tussen de diverse gebruiksfuncties in het buitengebied. Onze speciale zorg gaat daarbij uit naar gezondheid en milieu, landschap, natuur en water.

Hits: 6968