Financiële belangen

Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2010

Over de financiële gevolgen voor de bestaande bewoners en gebruikers in met name LOG’s is weinig geregeld, en weinig bekend. Het Platform streeft naar een goede financiële compensatie van de schade voor omwonenden als gevolg van de plannen voor megastallen.

Planschade
Indien een megastal wordt gerealiseerd in de directe nabijheid van bestaande bebouwing, dan worden omliggende woningen fors minder waard. Megastallen gaan ten koste van het leefmilieu, de visuele kwaliteit en de volksgezondheid.
Enkel het feit dat huizen in een LOG zijn gevestigd heeft naar alle waarschijnlijk reeds een aanzienlijk negatief effect op de marktwaarde van de bestaande bebouwing. Immers, met het aanwijzen van een LOG wordt de stevige beleidsintentie uitgesproken tot het vestigen van grootschalige veehouderij.

Voor bestaande bewoners en gebruikers in LOG’s is geen duidelijke regeling getroffen voor de negatieve financiële effecten. Dit betekent mogelijk dat enkel de algemene planschaderegeling van toepassing is. Die regeling biedt doorgaans een marginale compensatie. Naar het zich laat aanzien leiden de bestaande bewoners en gebruikers aanzienlijke financiële schade, zonder dat hierin goed is voorzien.

Hits: 7168