Inspraak en participatie burgers

Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2010

De burger wordt geconfronteerd met een groot scala aan ontwikkelingen in zijn leefmilieu. Belangrijke thema’s daarin zijn ruimtelijke ordening, gezondheid en milieu. In het beleid en regelgeving hierover is steeds meer plaats ingeruimd voor burgerparticipatie. Er zijn veel vormen van interactieve besluitvorming en formele inspraak ontstaan. Zo zijn bijvoorbeeld met de invoering van de nieuwe Wro (wet ruimtelijke ordening) verregaande bevoegdheden toegekend aan de gemeenten.

Kortom: de burgers worden verondersteld mee te denken en mee te werken aan de invulling van hun leefomgeving. Dat is echter geen gemakkelijke opdracht! Een goede bijdrage aan het beleid vereist inhoudelijke kennis op zeer veel gebieden. Daarnaast is inzicht in het onoverzichtelijke woud aan regelgeving, instituties en overlegorganen die hierbij betrokken zijn onontbeerlijk.

Belangenbehartiging
Voor het inbrengen van de opvattingen van landbouw, recreatie en natuur zijn al diverse organisaties actief. Deze organisaties hebben veel kennis en kunde in huis. Echter, de bewoners van het buitengebied zijn niet georganiseerd en nemen daardoor niet deel aan de diverse overlegorganen. Met andere woorden: er wordt beleid gemaakt voor de burger, maar zonder de inbreng van de burger. De Stichting Leefbaar Buitengebied ziet het als een van haar taken om de belangen van de burgers te behartigen en de burgers te ondersteunen in dit proces.

Hits: 7766